Uitgangspunten

De Koning David School is een jenaplanschool. In het jenaplanonderwijs hebben wij 20 basisprincipes. Een van de meest bekende en belangrijkste principes is dat ieder kind uniek is. Zo is dat ook bij ons op school. Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten, zijn eigen waarden en zijn eigen mogelijkheden. Dit principe vertalen we naar ons onderwijs, door niet de leerstof, maar het kind centraal te stellen. Op de Koning David School benadrukken we het unieke van ieder kind en geven we het de ruimte. Kinderen bij ons op school leren dat ze verschillend mogen zijn en leren elkaars verschillen te respecteren. Daarnaast stimuleren we dat kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen binnen hun eigen leerstijl en aansluitend bij hun talenten en interesses. Op een jenaplanschool, en dus ook bij ons op school, zijn er vier basisactiviteiten: gesprek (kring), werk, spel en viering. In het ritmisch weekplan komen al deze activiteiten aan bod.

Meer informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

De Koning David School is een katholieke jenaplanschool. Het katholieke karakter van de school komt onder andere terug in de manier waarop we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen op school respect voor elkaar hebben, maar ook voor andere geloofsovertuigingen en culturen. Om dit te bereiken, bieden we intercultureel onderwijs. Gedurende het jaar organiseren we verschillende catecheseprojecten, die aansluiten bij de ervaringswereld van de kinderen.

Op de Koning David School stimuleren en helpen we de kinderen om op te groeien tot zelfstandige volwassenen. In de volwassen wereld kun je niet zonder basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. De ontwikkeling van deze vaardigheden en Wereldori├źntatie staan daarom centraal in ons onderwijs. Maar ook het spreken met elkaar, kritisch leren denken, respect hebben voor anderen en leren samenwerken, zijn heel belangrijke vaardigheden op De Koning David School. De kinderen voelen zich veilig bij ons op school. Er is een optimaal ontwikkelingsklimaat waarin ieder kind zich gerespecteerd en geaccepteerd voelt. Daarnaast proberen we de natuurlijke motivatie bij kinderen om te leren, te stimuleren. Dit doen we door de leerstof zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De individuele ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd via observaties en toetsen. De kerndoelen en de referentieniveaus voor het basisonderwijs zijn daarbij voor ons richtinggevend. Een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs is hiermee gewaarborgd.